Students Tilburg University

Examencommissie Humanities and Digital Sciences

De Examencommissie is belast is met het afnemen van het examen, het vaststellen van de uitslag en de uitvoering van de door de faculteit bepaalde regels en richtlijnen. De regels en richtlijnen worden elk jaar vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

De Examencommissie stelt regels vast die een goede gang van zaken tijdens tentamens dienen te bevorderen, en neemt maatregelen wanneer deze regels niet voldoen of wanneer niet aan de regels wordt voldaan. Zij kan examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven met betrekking tot de beoordeling (van het tentamen) van een student.

De Examencommissie is tevens het orgaan dat verzoeken omtrent het studieprogramma van individuele studenten behandelt. Deze verzoeken kunnen de volgende onderwerpen aangaan:

  • aanvraag keuzevakken
  • aanvragen eigen minor of wijzigen minor
  • verzoek toelating afstudeerfase
  • verzoek om toelating tot (pre)masterprogramma
  • wijziging studieprogramma
  • verzoeken tot vrijstelling
  • verzoek voor een laatste vak herkansing

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de toelating van aspirant-studenten tot de bachelor- en masteropleidingen. Tot slot is de commissie ook verantwoordelijk voor het afnemen van het colloquium doctum.

Een verzoek indienen

Verzoeken kunnen worden ingediend op het volgende adres:

Tilburg University
Examencommissie Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
T.a.v. de secretaris, kamer D115
Postbus 90153
5000 LE  Tilburg
e-mail: tsh.excie@tilburguniversity.edu

Let op:

Alleen verzoeken die schriftelijk en ondertekend zijn ingediend worden in behandeling genomen.